Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim
zakończył projektu „Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych”.

Projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego pod nazwą Leśnicy i informatycy na praktykach zagranicznych Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego o numerze 2017-1-PL01-KA102-037526 dobiegł końca.
Jego głównym celem było wdrożenie wiedzy zdobytej w trakcie teoretycznego szkolenia zawodowego w warunkach anglojęzycznego rynku pracy 41 uczniów, przez co zwiększą się ich szanse na zatrudnienie na europejskim jak i polskim rynku pracy.
Realizowane cele szczegółowe:
• zwiększenie umiejętności porozumiewania się w językach obcych (j. angielski) wśród uczniów
• zwiększenie motywacji uczniów do nauki, w tym również języków obcych oraz samodoskonalenia
• wykształcenie u uczniów kompetencji międzykulturowych
• zwiększenie umiejętności zawodowych i doświadczenia
• uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy
Współpracowaliśmy z Instytucją Przyjmującą Your International Training doświadczoną irlandzka firma działająca w dziedzinie rozwoju zawodowego i edukacji. Od 10 lat jest partnerem projektów mobilności dla szkół i uczelni z krajów UE oraz innych państw niebędących jej członkami. Główna siedziba firmy znajduje się w Mallow na południu Irlandii, a dwie inne w Youghal i Sligo.
W leśnej posiadłości nagrodzonej przez irlandzkie ministerstwo ochrony środowiska za utrzymanie bioróżnorodności w Hrabstwie Sligo Longford Demesne Wood szkoliło się 25 leśników a w Chamber of Commerce and Industry 16 informatyków.
Szkoła gościła dyrektora do spraw projektu Your International Training FBD Building (1st Floor) Spa Squar Mallow Co. Cork w celu ustalenia zasad współpracy w realizacji staży zawodowych naszych uczniów.
Przed mobilnością uczniowie otrzymali wsparcie w formie zajęć przygotowawczych z języka angielskiego zawodowego z elementami kultury Irlandii w ilości 30 godzin dla każdej grupy branżowej i 10 godzinne szkolenia: zarządzania treścią w Internecie, warsztatów pedagogiczno-psychologicznych, kursu-Specyfika ochrony środowiska naturalnego Irlandii. W Irlandii szkolili się na 20 godzinnym kursie języka angielskiego a w szkole redagowali Europass CV i Europass Paszport Językowy. W ramach wsparcia praktycznego i logistycznego zapewniono praktykantom transport Polska<->Irlandia, ubezpieczenie NWW, OC, KL plus EKUZ, opiekę – 3 szkolnych opiekunów + opiekun językowy + koordynatorzy stażu. Uczestnicy projektu otrzymali „kieszonkowe”, wsparcie zespołów projektowych w szkole i Irlandii, zakwaterowanie u rodzin irlandzkich, co w dużym stopniu wpłynęło na podniesienie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Były przeprowadzane spotkania organizacyjne z uczestnikami projektu i ich rodzicami. Technikom leśnikom zapewniono ochronne ubranie branżowe, wszyscy stażyści otrzymali praktyczne rozmówki polsko <-> angielskie.

Po zakończeniu stażu uczniowie uzyskali Europass Mobility Certificates, potwierdzający realizację Europejskiej Ścieżki Kształcenia Zawodowego, zdobytych umiejętności zawodowych i językowych. Certyfikat sporządzono w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej. W dokumencie wskazany jest poziom umiejętności oraz kwalifikacji nabytych przez jego posiadacza. Znaczenia dokumentowi dodaje fakt, że jego treść jest poświadczona zarówno przez krajową organizację wysyłającą, jak i przez zagraniczną organizację przyjmującą oraz Krajowe Centrum Europass. Certyfikat odbycia stażu w Irlandii potwierdzony przez obydwie strony partnerskie (dwie wersje językowe), rekomendacje irlandzkich pracodawców, Certyfikat ukończenia kursu j. angielskiego w Irlandii od YIT, Certyfikat ukończenia kursu j. angielskiego od ZSOiZ w Gryfowie Śląskim, zaliczenie obowiązkowych praktyk szkolnych na podstawie prowadzonych przez uczniów dzienniczków praktyk, wystawione przez irlandzkiego przedsiębiorcę, potwierdzone przez opiekuna stażu z ramienia szkoły, Europass CV i Europass Paszport Językowy od ZSOiZ w Gryfowie Śląskim.

Poprzez realizację programu praktyk uczestnicy projektu nabyli wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz umiejętności związane z kierunkiem kształcenia i przyszłym zawodem:
– podnieśli umiejętności wprowadzania i wykorzystywania wiedzy teoretycznej wyniesionej ze szkoły i tym samym uzyskane kompetencje zarówno zawodowe jak i społeczne będą w najbliższej przyszłości skutkować większą atrakcyjnością na rynku pracy,
– podnieśli kompetencje językowe i przełamali barierę komunikowania się w języku obcym w miejscu pracy i w życiu prywatnym,
– nabyli kompetencje międzykulturowe – umiejętność pracy w zespole, umiejętność współpracy z ludźmi z różnych kręgów kulturowych
– zdobyli umiejętności i kompetencje społeczne tj. umiejętność rozwiązywania wynikłych problemów i konfliktów, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętność budowania więzi emocjonalnych z innymi członkami grupy, umiejętność budowania oraz utrzymywania prawidłowych relacji interpersonalnych

Projekt zwiększył doświadczenie naszej szkoły w realizacji projektów międzynarodowych, jak również podniósł jej atrakcyjność edukacyjną. Uczniowie zdobyli doświadczenie w wymiarze zawodowym, językowym, osobistym i kulturowym. Poprzez narzędzia oceny kompetencji uczestnicy projektu mogą swoje umiejętności przedstawić we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kadra szkoły wykorzysta swoją wiedzę i umiejętności w podejmowaniu prób nawiązania trwałej współpracy z instytucjami kształcenia zawodowego w innych krajach Unii Europejskiej również z wykorzystaniem platformy e-Twinning. Nauczyciele zawodu dokonają analizy programów staży do wymagań europejskiego rynku pracy.

Rezultatami projektu dzieliliśmy się z wykorzystaniem strony internetowej i facebook ZSOiZ, YIT, Longford Demesne Wood, nauczycieli, uczniów, platformy e-Twinning oraz EPALE, kącika ERASMUSA+ w szkole, lokalnej prasy i portali informacyjnych. Przygotowaliśmy ulotki o efektach realizowanego projektu, prezentacje multimedialne, film. Spotykaliśmy się z gimnazjalistami w trakcie Drzwi Otwartych Szkoły oraz podczas promocyjnych wyjazdów do gimnazjum. Podzieliliśmy się rezultatami projektu i jego przebiegiem podczas uroczystego zakończenia z wręczeniem certyfikatów, europassów z udziałem rodziców, społeczności szkolnej, przedsiębiorców i władz.

Dzięki udziałowi w mobilności uczniowie zdecydowanie stwierdzili, że nauczyli się jak lepiej myśleć logicznie i wyciągać wnioski, znajdować rozwiązania w trudnych lub nietypowych sytuacjach, planować i organizować zadania i czynności oraz współpracować w grupie, zdecydowanie poprawili swoje zawodowe umiejętności, są bardziej pewni siebie, lepiej znają swoje mocne i słabe strony, nauczyli się współpracować z osobami z innych środowisk i kultur, potrafią się lepiej adaptować i odnajdywać w nowych sytuacjach, myśleć i analizować sytuacje, stali się bardziej tolerancyjni w stosunku do innych osób i zachowań, są bardziej ciekawi i otwarci na nowe wyzwania, lepiej podejmują decyzje, bardziej interesują się sprawami Europy. Uważają także, że wzrosły ich szanse na to, żeby otrzymać nową lub lepszą pracę, mają lepsze wyobrażenie na temat swoich celów i aspiracji zawodowych, mają lepsze możliwości znalezienia stażu lub zatrudnienia w kraju i są lepiej przygotowani do podejmowania zadań wymagających większej odpowiedzialności.

Nasze rekomendacje na przyszłość:
1. W dalszym ciągu aplikować o środki do programów unijnych na kolejne staże/praktyki dla uczniów. 2. Zorganizować szkolenia job- shadowing dla nauczycieli.
3. Poszukiwać nowych partnerów z innych krajów do współpracy w nowych, kolejnych projektach.
4. Motywować uczniów do nauki języków obcych – dobra komunikacja w miejscu pracy to podstawa sukcesu w realizacji zadań stażysty.
5. Poprawa monitoringu i nadzoru nad praktykami przez wszystkie strony – Instytucję Wysyłającą, Pośredniczącą oraz Instytucję Przyjmującą (firmę) i uczestnika dla zapewnienia wysokiej jakości praktyk. Większe angażowanie uczestników w każdym zakresie przez cały okres trwania mobilności.
6. W trakcie kolejnych staży organizować wizyty w zagranicznych zakładach pracy.
7. Promować projekt, korzyści udziału w nim i możliwości, jakie stwarza dla jego uczestników.
8. Umożliwiać uczniom pracę w zagranicznych zakładach celem nabycia cennego zawodowego doświadczenia.

Koordynator projektu Renata Nowak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here