SZANOWNI PAŃSTWO PRZYPOMINAMY, ŻE W NASZYM URZĘDZIE MIASTA ISTNIEJE SKORZYSTANIE Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, szczegóły poniżej:

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
W POWIECIE LUBAŃSKIM:

Starostwo Powiatowe w Lubaniu,

ul. Mickiewicza 2, pok. 33, I piętro,

tel. 75 64 64 341.

Punkt czynny jest:

w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach: 9.00 – 13.00,

a we wtorek w godzinach: 13.00 – 17.00

poniedziałek, środa – Radca Prawny BARBARA KLEŚTA

wtorek – Adwokat MICHAŁ ILNICKI

czwartek – Radca Prawny PIOTR STĘPAK

piątek – Adwokat JAN RACZYŃSKI

Urząd Miasta Świeradów – Zdrój,

ul. 11-go Listopada 35, pok. 15, I piętro.

Punkt czynny jest:

od poniedziałku do czwartku w godzinach: 8.00 – 12.30,

a w piątek w godzinach: 8.00 – 12.00

poniedziałek, wtorek – Radca Prawny STANISŁAW URBAŃCZYK;

środa, czwartek – Radca Prawny MARIUSZ KOZIOŁ

piątek – Adwokat PAWEŁ HRYŃ

Punkt ten prowadzony jest przez organizację pozarządową:
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”
ul. Stefana Batorego 8, 56 – 200 Góra

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832), lub

która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub

która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. Nr 205, poz. 1203 z późn. zm.), lub

która nie ukończyła 26 lat, lub

która ukończyła 65 lat, lub

która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub

która jest w ciąży.

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, wykazuje odpowiednio przez:

przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;

przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;

przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;

złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności tj. klęska żywiołowa, katastrofa naturalna, awaria techniczna powodująca sytuację zagrożenia lub poniesienia; straty.

przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Szczegółowe warunki udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zasady jej dokumentowania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity Dz. U z 2017 r. poz. 2030). Zapraszamy również na stronę poświęconą darmowej pomocy prawnej: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here