OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz z możliwością zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 tekst jednolity) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) w związku z uchwałą Rady Miasta Świeradów-Zdrój Nr XLI/222/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świeradów-Zdrój obejmującego obszar Miasta Świeradów-Zdrój w granicach administracyjnych, z wyłączeniem działek Obr 6, am. 14, nr 23/1, 23/2 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 24 maja 2018 r. do 26 czerwca 2018 r.od poniedziałku do piątku w godz: w poniedziałki od 7/30 do 16/00, od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 w piątki od godz. 7/30 do 15/00 w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, pok 24, II p.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 r. (piątek) w siedzibie Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, o godz. 11.00, pok 24a, IIp.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity ze zmianami), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją ww projektu w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wśród dokumentacji dostępne są w szczególności prognoza oddziaływania na środowiskowo, opinie i uzgodnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu a także stanowiska innych właściwych organów dotyczące przedmiotu opracowania. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do planu i prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny.

Uwagi i wnioski rozpatruje Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój, na adres Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: um@swieradowzdroj.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2018 r

Do pobrania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here