OGŁOSZENIE O NABORZE  Pracowników fizycznych

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

Eksploatator ujęć wody i sieci wodociągowych

w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Podstawowy zakres pracy:

 Wykonywanie prawidłowej obsługi sieci wodociągowej oraz stacji wodociągowych,

Utrzymywanie kontaktu z przełożonym w zakresie zauważonych odchyleń od normatywów pracy stacji wodociągowych,

Przestrzeganie przepisów p. poż i BHP zgodnie z instrukcjami oraz innych przepisów obowiązujących przy eksploatacji urządzeń wodociągowych,

Zapewnienie ładu i porządku w obrębie stref bezpośrednich ujęć wodociągowych,

Uniemożliwienie przebywania osób trzecich na stacjach wodociągowych w czasie pracy oraz należyte zabezpieczenie obiektu po godzinach pracy,

Montaż i wymiana wodomierzy u odbiorców, dokonywanie oplombowań wodomierzy oraz sporządzanie protokołów montażu i wymiany wodomierzy,

Dbanie o powierzony sprzęt,

Prawidłowa eksploatacja urządzeń wodociągowych w celu zapewnienia odbiorcom stałej dostawy wody,

Prowadzanie konserwacji i remontów urządzeń wodociągowych a w szczególności, zasuw i hydrantów,

Dostarczanie wody odbiorcom zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi,

Montowanie i wymiana zaworów, manometrów i innych urządzeń,

Prowadzenie inwestycji oraz remontów sieci urządzeń i obiektów wodociągowych,

Usuwanie awarii sieci urządzeń wodociągowych,

Prowadzenie napraw, konserwacji oraz wymiany urządzeń wodociągowych,

Prowadzenie remontów kapitalnych sieci wodociągowych oraz wykonywanie wpięć przyłączy do przewodów istniejących,

Przestrzeganie obowiązującego czasu pracy,

Wykonywanie innych prac porządkowych i rozładunkowych.

Czas pracy w systemie jedno zmianowym na podstawie grafiku:

poniedziałek – 7.30 – 16.00; wtorek – czwartek – 7.30 – 15.30; piątek – 7.30 – 15.00

sobota – niedziela – pozostałe dni wolne (święta) obowiązuje system dyżurów, za który przysługuję pracownikowi dzień wolny.

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem (CV) oraz ksero-kopie posiadanych uprawnień należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11 Listopada nr 35 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 6 czerwca 2018 roku.

Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju informuje, iż złożenie oferty nie zobowiązuje pracodawcy do zatrudnienia na oferowanym stanowisku. Pracodawca zastrzega sobie prawo wyboru oferty.

Informacje o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) informuję, że:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój z siedzibą ul. 11 Listopada 35, reprezentowany przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój.

W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Pani Sylwia Zgierska, e-mail: ido@onet.pl

Dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych. Natomiast jeśli osoba ubiegająca się o zatrudnienie podaje dobrowolnie więcej informacji, niż wynika to z ww. przepisów prawa, wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania jest zgoda tej osoby

Dane będą przechowywane do czasu istnienia obowiązku ustawowego.

Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here