Projekt „Dolnośląska Akademia Umiejętności TIK-A-N”, nr RPDS.10.03.00-02-0430/16 realizowany jest przez EUROSOLUTIONS Jan Dymek (Projektodawca) z siedzibą przy ul. Piekary 12, 64-800 Chodzież w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 2. Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Strona internetowa Projektu – strona zawierająca niezbędne informacje dotyczące realizacji Projektu: www.szkoleniadolnoslaskie.wirpe.pl.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here