Sejm przyjął nowelizację ustawy przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki niej policyjne przesiewowe kontrole alkomatami na drogach staną się obowiązkowe.

Jak informuje brd24.pl nowe przepisy dotyczą głównie zaostrzenia kar w stosunku do pijanych kierowców oraz tych uciekających przed policjantami. Przy okazji postanowiono też naprawić to, na co eksperci wskazywali od lat – umocować w prawie przesiewowe kontrole kierowców alkomatami.

Do tej pory kierowca mógł odmówić przesiewowej akcji zgodnie z zapisem w dotychczasowej ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
DZIAŁ V Kontrola ruchu drogowego,
Rozdział 1 Uprawnienia Policji i innych organów
Art. 129. 1. Czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do zadań Policji.
2. Policjant, w związku z wykonywaniem czynności określonych w ust. 1, jest
uprawniony do:
– żądania poddania się przez kierującego pojazdem lub przez inną osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem, badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.

Po wejście w życie znowelizowanych przepisów nie będzie można odmówić, zarzucając policjantom brak podstaw prawnych do działania. Nadal jednak kierowca może odmówić poddania się badaniu alkomatem i wybrać badanie krwi na obecność alkoholu.

W ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw czytamy:
w art. 129i ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na podstawie badania krwi.
3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.
4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust. 1 i 2, określają przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487).”;
4) w art. 129j ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego podobnie do alkoholu może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o czym należy ją uprzedzić.”

Źródło: brd24.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here