Zachęcamy Mieszkańców Świeradowa-Zdroju do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu Kwietny Świeradów-Zdrój!

 

REGULAMIN KONKURSU

KWIETNY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2020”

hasło przewodnie na 2020 r. – „Woda w ogrodzie (jej obecność i sposoby oszczędzania)

 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Miejskie Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju, ul. Dworcowa 1, 59-850 Świeradów-Zdrój. Osoba kontaktowa: Beata Rosicka, e-mail: it@swieradowzdroj.pl, tel. 75 71 36 482/ 75 71 36 483.

 

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję Świeradowa-Zdroju wśród mieszkańców i odwiedzających.

 

III. TERMINARZ KONKURSOWY

 • zgłoszenia do 30 czerwca danego roku,
 • przegląd posesji przez komisję – czerwiec, lipiec, sierpień danego roku,
 • głosowanie i ocena: wrzesień/październik danego roku,
 • rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród – wrzesień danego roku,
 • kategoria Olbrzymy w Ogrodzie – zgłoszenia przyjmowane przez cały rok.

 

IV. KATEGORIE

1. Kategorie:

 • Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród,
 • Najładniej udekorowany balkon,
 • Olbrzymy w ogrodzie – do tej kategorii zgłaszać można wyhodowane warzywa, owoce i rośliny ogrodowe, które osiągnęły nad wyraz duże rozmiary, wpisane one zostaną na listę rekordów w oczekiwaniu na „pobicie” ich rozmiaru.

2. Każdego roku konkurs organizowany będzie pod hasłem przewodnim, które będzie ustalone na dwa lata do przodu i tak:

 • w roku 2020 – Woda w ogrodzie (jej obecność i sposoby oszczędzania),
 • w roku 2021 – Rośliny miododajne,
 • w roku 2022 – Dobre praktyki ogrodnicze (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik, ściółkowanie gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa).

 

V. KRYTERIA KONKURSU I TRYB DOKONYWANIA OCEN

1. Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

 • czystość, ład i porządek na terenie całej posesji: 0 – 10 pkt.,
 • ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów: 0 – 10 pkt.,
 • różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0 – 10 pkt.,
 • dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 0 – 10 pkt.,
 • ogólne wrażenie estetyczne: 0 – 10 pkt.

2. Elementy związane z hasłem przewodnim konkursu w danym roku będą oceniane od 0 do 10 pkt. Jest to odrębna kategoria, za którą przyznana zostanie 1 nagroda.

3. Uzyskane oceny, poszczególnych członków Komisji Konkursowej, pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.

4. Oceniane mogą być również miejsca, które nie zostały zgłoszone do udziału w konkursie, a zdaniem komisji konkursowej, warte są zauważenia i nagrodzenia – jednak za zgodą właściciela.

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział posesje i balkony zlokalizowane na terenie miasta Świeradów-Zdrój, zgłoszone przez ich właścicieli lub inne osoby, jednak za zgodą właściciela.

2. Zgłoszenia obiektów do konkursu należy składać osobiście w Miejskim Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju przy ul. Dworcowej 1, tel. 75 71 36 482 lub 483 bądź e-mailowo: it@swieradowzdroj.pl. Z uwagi na dalsze zamknięcie obiektu dla osób z zewnątrz, na razie przyjmujemy zgłoszenia jedynie drogą e-mailową. O otwarciu obiektu zostaną Państwo poinformowani odrębnym komunikatem.

3. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury, Aktywności i Promocji Gminy „Stacja Kultury” w Świeradowie-Zdroju lub na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl).

 

VII. KOMISJE KONKURSOWE

1. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 osób wyznaczonych przez Organizatora konkursu.

2. Komisja dokonuje przeglądu zgłoszonych ogrodów lub balkonów po otrzymaniu zgłoszenia i wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczestnikiem konkursu.

3. Uczestnicy konkursu mogą również, podczas jego trwania, przesyłać własne zdjęcia zgłoszonych posesji na adres e-mail: it@swieradowzdroj.pl.

 

VIII. NAGRODY

1. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody, które w formie talonów będzie można zrealizować w wyznaczonych sklepach. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

2. W każdej z dwóch kategorii (Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród i Najładniej udekorowany balkon) przyznane zostaną trzy nagrody:

 • za zajęcie I miejsca,
 • za zajęcie II miejsca,
 • za zajęcie III miejsca.

3. W kategorii Olbrzym w ogrodzie przyznana zostanie 1 nagroda.

4. W kategorii związanej z hasłem przewodnim konkursu w danym roku przyznana zostanie 1 nagroda.

5. Komisja zastrzega sobie prawo nie przyznania miejsca w danej kategorii.

6. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.

7. Organizator może przygotować wyjazd uczestników konkursu do miejsc związanych z botaniką, ogrodnictwem np. ogrody botaniczne, ogrody tematyczne itp.

8. Organizator może zorganizować Festiwal Otwartych Ogrodów, aby osoby spoza konkursu także mogły je podziwiać, jednak może się to odbyć tylko i wyłącznie za zgodą uczestnika konkursu.

9. Osoby, które zdobyły w danym roku nagrody w kategorii Najładniej udekorowana posesja/ kamienica/ przydomowy ogród lub Najładniej udekorowany balkon, NIE MOGĄ wziąć udziału w tej części konkursu w roku kolejnym, jednak nadal mogą startować w kategorii, w której nie zostali laureatami oraz mogą wziąć udział w Festiwalu Otwartych Ogrodów.

 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania i usunięcia danych osobowych.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

4. Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

5. Administratorem danych jest Organizator.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

2. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagród bądź wyróżnień.

3. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie lub spornych przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

4. Listę laureatów oraz nagrodzone obiekty zostaną opublikowane na stronie internetowej www.swieradowzdroj.pl, w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych, na co uczestnik wyraża zgodę.

5. Jednoznaczną akceptacją powyższego regulaminu jest zgłoszenie do konkursu.

 

Do pobrania: Karta zgłoszeniowa (tutaj wersja .docx, wersja PDF do pobrania poniżej)

Do pobrania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here