O dotację mogą starać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy:
 którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą,
oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj
przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższymi danymi:


47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach


47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów
skórzanych prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach

47.81.Z Sprzedaż detaliczna żywności, napojów
i wyrobów tytoniowych prowadzona na
straganach i targowiskach

47.82.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych,
odzieży i obuwia prowadzona na straganach
i targowiskach

47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów
prowadzona na straganach i targowiskach

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie
indziej niesklasyfikowany


56.10.A Restauracje i inne stałe placówki
gastronomiczne


56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (katering)

56.29.Z Pozostała usługowa działalność
gastronomiczna


56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów,
nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana
z filmami, nagraniami wideo i programami
telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów,
nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych
i muzycznych

74.20.Z Działalność fotograficzna

77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu
rekreacyjnego i sportowego

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów,
wystaw i kongresów

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz
zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki
jazdy i pilotażu

85.59.A Nauka języków obcych

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie
indziej niesklasyfikowane

86.10.Z1 Działalność szpitali – jedynie w zakresie
działalności leczniczej polegającej na
udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa
uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

86.90.D Działalność paramedyczna

90.01.Z Działalność związana z wystawianiem
przedstawień artystycznych

90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie
przedstawień artystycznych

90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

91.02.Z Działalność muzeów

93.11.Z Działalność obiektów sportowych

93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie
kondycji fizycznej

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków
rozrywki

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu,
miejsc do tańczenia i w zakresie innych form
rozrywki lub rekreacji organizowanych
w pomieszczeniach lub w innych miejscach
o zamkniętej przestrzeni

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa
i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa
i rekreacyjna

96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych
i futrzarskich

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą
kondycji fizycznej

 

POBIERZ

Informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie dostępne są na stronach
internetowych powiatowych urzędów pracy. Informacje adresowe urzędów pracy
można uzyskać pod adresem https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu.

 

 

– red

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here