Urząd Miasta Świeradów-Zdrój 

Informujemy, iż odcinek ul. Strażackiej od km 0+640 do km 0+806 zlokalizowany jest na terenie administracyjnym Gminy Mirsk stanowiącym własność Lasów Państwowych Nadleśnictwa Świeradów. W związku z powyższym na dzień dzisiejszy Gmina nie posiada żadnych możliwości prawnych do podejmowania działań związanych z utrzymaniem tego odcinka drogi.

Nie mniej jednak z uwagi na taki stan rzeczy, jak również całkowity brak zainteresowania ze strony w/w, a już przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz przyjezdnych gości Gmina ustawiła znaki A-11a i B-33 informujące o bardzo złym stanie technicznym omawianego odcinka ul. Strażackiej.Również w trakcie okresu zimowego zleciliśmy lokalnej firmie usunięcie w miejscu najniebezpieczniejszym warstwy spękanego i wysadzonego asfaltu oraz jej wyrównania tłuczniem bazaltowym w celu przywrócenia przejezdności odcinka drogi. Innymi działaniami Gminy są zabiegi polegające na doraźnych naprawach ubytków masą bitumiczną na zimno, zapobiegające powstawaniu ewentualnych szkód komunikacyjnych.

Ponadto informujemy, iż do końca 2016 roku Gmina posiadała ważną umowę dzierżawy w/w odcinka ul. Strażackiej. Niestety w bieżącym roku Nadleśnictwo Świeradów nie wyraziło zgody na jej kontynuowanie z uwagi na brak akceptacji ze strony Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. To z kolei uniemożliwiło Gminie dalsze prowadzenie prac rozpoczętych w 2016 r. związanych z uzyskaniem zaświadczenia na wykonanie robót nie wymagajacych pozwolenia na budowę, wydawanego przez Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim Wydział Architektury i Budownictwa.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do władania nieruchomością na cele budowlane i uzyskania zaświadczenia, o którym mowa powyżej oraz zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie, Gmina mogłaby przystąpić do przebudowy zdegradowanego do granic odcinka ul. Strażackiej łączącej centrum miasta z osiedlem Czerniawa-Zdrój.

Takie samo pytanie wysłaliśmy do Nadleśnictwa Świeradów o to jaką otrzymaliśmy odpowiedź.

 

Jakie ma Plany Nadleśnictwo Świeradów względem odcinka drogi od km 0-640 – 0+806 km?

Nadleśnictwo w miesiącu marcu uzyskało kolejną warunkową zgodę Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na wydzierżawienie gruntu stanowiącego fragment ulicy Strażackiej na odcinku od km 0+640 – 0+806 km. W związku z tym nadleśnictwo zamierza wydzierżawić wymieniony grunt Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój,w celu jej remontu. W roku 2016 pomiędzy nadleśnictwem a gminą została zawarta umowa dzierżawy wymienionego gruntu. Warunkiem jej przedłużenia na dalszy okres było uregulowanie stanu prawnego wymienionych działek zgodnie z przepisami, co do dnia dzisiejszego nie zostało uczynione. Bardzo istotnym aspektem jest fakt, że omawiana droga w chwili obecnej nie jest drogą publiczną a według rejestru gruntów oznaczona jest jako las (Ls) grunt związany i wykorzystywany do prowadzenia gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo dąży również do uregulowania stanu prawnego gruntu w obrębie przedmiotowej drogi, co wiąże się z przeprowadzeniem procedury mającej na celu zmianę charakteru gruntu z leśnego na grunt przeznaczony na cele inne – w tym przypadku pod drogę publiczną.

Historia ulicy Strażackiej.

Fragment ulicy Strażackiej na gruntach pod zarządem Nadleśnictwa Świeradów zlokalizowany jest obecnie w zasięgu administracyjnym gminy Mirsk, w granicach działek ewidencyjnych 238/2 i 569/4 (obręb ewidencyjny Izera)od km 0-640 do 0+806 km.

Jeszcze w zeszłym roku ulica Strażacka w części zarządzanej przez nadleśnictwo znajdowała się w zasięgu terytorialnym dwóch gmin i dwóch powiatów. Część zachodnia, która w wyniku wspólnych działań pomiędzy Gminą Miejską Świeradów-Zdrój a nadleśnictwem przeszła z mocy prawa na własność Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój (powiecie lubańskim). Część wschodnia znajduje się w dalszym ciągu pod zarządem Nadleśnictwa Świeradów i położona jest w zasięgu administracyjnym gminy Mirsk (powiatu lwóweckiego) w granicach ww. działek ewidencyjnych.

Problem formalno -prawny gruntów stanowiących ulicę Strażacką wynika z pierwotnego przeznaczenia tych gruntów,które niegdyś porośnięte były lasem, być może zlokalizowana była tam gruntowa droga leśna. Grunty te były jednak ściśle związane z gospodarką leśną i zgodnie wpisywały się w ustawową definicję lasu.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 Ustawy o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2100) lasem są także drogi potrzebne do prowadzenia gospodarki leśnej. Zapis ten jest tożsamy również z art. 2 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 909), który brzmi w sposób następujący: Gruntami leśnymi, w rozumieniu ustawy, są grunty (…) pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. Przeznaczenie przedmiotowego gruntu (jego związek z gospodarką leśną) wynika bezpośrednio z zatwierdzonego przez Ministra Środowiska, obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Świeradów na lata 2008-2017.

Nawierzchnia bitumiczna drogi powstała pomiędzy 1982 r. a 1983 r., gdy pojawiła się potrzeba budowy drogi do Ośrodka Matki i Dziecka „Tewa” oraz połączenia miasta Świeradów-Zdrój z osiedlem Czerniawa. Droga powstała, jako efekt porozumienia nadleśnictwa z gminą.

Z biegiem czasu droga coraz bardziej traciła swoje pierwotne przeznaczenie stając się przede wszystkim ważnym szlakiem komunikacyjnym, a jej leśne przeznaczenie traciło znaczenie.

W 2015 r. z powodu fatalnego stanu drogi podjęto działania mające za cel wyremontowanie drogi. Gmina Świeradów-Zdrój złożyła wniosek o wydzierżawienie gruntu i pozyskała środki na remont. Nadleśnictwo uzyskało zgodę Dyrektora RDLP na wydzierżawienie gruntu „drogi leśnej”. W trakcie dokładnych pomiarów geodezyjnych okazało się, że nadleśnictwo wydzierżawiło zbyt mały pas gruntu. Droga rozciągała się szerzej na gruncie niż formalnie w dokumentacji(obowiązującym planie urządzania lasu).

W związku z powyższym oraz z uwagi na zmianę głównego celu, jaki zaczęła pełnić droga Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu wydał zgodę na wydzierżawienie gruntu, ale była to zgoda warunkowa, na czas określony tzn. do końca roku 2016. Dyrektor zastrzegł, że zgoda na wydzierżawienie gruntu na czas dłuższy będzie możliwa dopiero po uregulowaniu stanu prawnego gruntu.

W ciągu roku 2016 udało się uregulować stan prawny, jedynie częściowo z powodu złożoności procedur z tym związanych.

Z powodu wyjątkowo fatalnego stanu nawierzchni na wniosek nadleśnictwa Dyrektor RDLP we Wrocławiu 14 marca 2017 r.przedłużył okres obowiązywania zgody do końca roku 2017 r., zastrzegając jak poprzednio, że kolejny wniosek Nadleśniczego zostanie rozpatrzony pozytywnie po uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

Procedura uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowej polega na uchwaleniu (bądź zmianie) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (lub uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy) dla tego obszaru, w którym przedmiotowy grunt leśny (ulica Strażacka) zostanie przeznaczony na cele nieleśne.

W związku z tym, że grunty leśne w Polsce są pod szczególną ochroną, na taką zmianę w dokumentach planistycznych gmin musi wyrazić zgodę Minister Środowiska.

            W tej procedurze stroną w postępowaniu jest organ wykonawczy gminy (tj. wójt, burmistrz lub prezydent), a nie właściciel/zarządca gruntu.

Po uzyskaniu zgody Ministra Środowiska na przeznaczenie gruntu na cele inne niż leśne, konieczne będzie uzyskanie Decyzji administracyjnej zezwalającej na trwałe wyłączenie gruntu z produkcji leśnej wydanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu na wniosek strony, która zmianą jest zainteresowana.

Decyzja ta wiąże się opłatami, które muszą zostać zapłacone przez wnioskodawcę (w tym przypadku gminę).

Po uregulowaniu powyższego grunt przejdzie z mocy prawa na własność gminy Mirsk. Gmina będzie zobowiązana do wypłacenia nadleśnictwu, jako jednostce reprezentującej Skarb Państwa odszkodowania w wysokości rynkowej wartości utraconego przez Skarb Państwa gruntu.

Wyżej opisana procedura dotyczy gruntów w granicach administracyjnych gminy Mirsk.

W przypadku części położonej w gminie Świeradów-Zdrój, która jeszcze w zeszłym roku była pod zarządem Nadleśnictwa Świeradów a obecnie przeszła z mocy prawa na własność Gminy miejskiej Świeradów-Zdrój procedura mająca ostatecznie uregulować stan prawny gruntów jeszcze się nie zakończyła.

Gmina będzie musiała uzyskać jeszcze Decyzję Dyrektora RDLP we Wrocławiu wyłączającą grunt z produkcji, do czego zobowiązał gminę Minister Środowiska w swojej decyzji zezwalającej gminie na zmianę przeznaczenia gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Gmina będzie zobowiązana także do wypłacenia nadleśnictwu, jako jednostce reprezentującej Skarb Państwa odszkodowania za grunt, który z mocy prawa przeszedł na własność gminy miejskiej Świeradów-Zdrój.

Sprawa dotycząca ulicy Strażackiej w Świeradowie-Zdroju nie jest sprawą łatwą i możliwą do rozwiązania w krótkim okresie czasu. Jednakże okres ostatnich dwóch lat kiedy podjęto próbę uregulowania stanu prawnego nie wydaje się długi biorąc pod uwagę fakt, że problem ulicy Strażackiej rozpoczyna się w latach 80-tych ubiegłego wieku.

Podstawy prawne

Zasady ochrony gruntów leśnych, a w tym zasady wyłączenia gruntów leśnych z produkcji reguluje przede wszystkim ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.,poz. 909) – zwana dalej uoogril.

Kwestie związane z wyłączaniem gruntów leśnych regulują: ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2100), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 99, poz. 905) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1302).

Kwestie związane z przejściem własności gruntu z mocy prawa oraz kwestie odszkodowawcze reguluje:ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 2147)

Oczywiście pytanie skierowaliśmy też do Urzędu Miasta Mirsk – przedstawiamy oficjalne stanowiska UM Mirsk w w/w sprawie.

redakcja

 

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here