Od wielu lat ul. 11 Listopada narażona jest w czasie obfitych opadów deszczu i roztopów na zalewania fekaliami i wodami opadowymi. Nasuwa się pytanie dlaczego to tak długo trwa? Sprawa jest bardzo złożona:

– w latach dziewięćdziesiątych decyzją komunalizacyjną wojewody jeleniogórskiego gminie został przekazany majątek zlikwidowanego WPWiK w Zgorzelcu. Przekazane mienie było w złym stanie technicznym. Stanowiła je m.in. sieć nieszczelnych kolektorów ogólnospławnych,

– kolektor sanitarny w ul. 11 Listopada ma szczególne znaczenie. Kumulują się w nim ścieki praktycznie z większej części miasta. Jego przepustowość musi zapewniać płynny, grawitacyjny przepływ ścieków na oczyszczalnię,

– budowa kolektora sanitarnego w ul. 11 Listopada była jedną z pierwszych inwestycji realizowanych przez gminę po przejęciu wodociągów i kanalizacji. Po wykonaniu bilansu ścieków na potrzeby dokumentacji projektowej jego budowy ustalono, iż wystarczającą średnicą będzie ɸ 300,

– przy jego budowie nie zakładano, że będzie przyjmował wody opadowe. Dynamiczny rozwój miasta sprawił, iż ilość ścieków w Świeradowie -Zdroju jest obecnie znacznie większa od zakładanej. Dla przykładu oczyszczalnia ścieków przy ul. Wiejskiej, wybudowana w 2016 roku zaprojektowana została na przepustowość 1329 m3/dobę i miała być docelowym rozwiązaniem. Dzisiaj planujemy ją rozbudować do przepustowości 2700 m3/dobę.,

– bezpośrednią przyczyną wylewania ścieków przez studnie kanalizacyjne na ul. 11 Listopada jest przedostawanie się do kolektorów sanitarnych wód opadowych,

– przyczyn obciążenia kolektorów sanitarnych wodami opadowymi jest co najmniej kilka:

1) nieszczelność kolektorów, które w czasie opadów działają jak drenaż,

2) zrzuty wód opadowych z pasów drogowych do systemów kanalizacyjnych,

3) odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wód deszczowych przez właścicieli nieruchomości.

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta wymaga poniesienia przez gminę dużych nakładów inwestycyjnych.

W br. planowane jest rozpoczęcie rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Wiejskiej oraz budowa kanalizacji sanitarnej m.in. w ul. Nadbrzeżnej, Bocznej, Dolnej. Nastąpi rozdział ścieków, który odciąży kolektor sanitarny w ul. 11 listopada. Konieczne są dalsze przebudowy dróg, połączone z porządkowaniem gospodarki ściekowej, tak jak to miało miejsce m.in. przy ul. Wyszyńskiego, Piłsudskiego, Piastowskiej, Zdrojowej, Sienkiewicza, Krótkiej.

info: Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here