Już po raz kolejny i w tym roku ogłaszamy konkurs „KWIETNY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2018” o szczegółach i przebiegu konkursu będziemy Państwa informować jak i na antenie Telewizji Świeradów. Szczegóły oraz regulamin przedstawiamy poniżej:

 

REGULAMIN KONKURSU

KWIETNY ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2018

hasło przewodnie na 2018 r. – „PRZYJAŹNI ZWIERZĘTOM” 

I. ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój, Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu.

 

II. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców do poprawy stanu czystości, ładu i porządku, a także estetyki poszczególnych posesji oraz pokazanie, że stan ich otoczenia ma bardzo istotny wpływ nie tylko na ich samopoczucie, ale również na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną oraz promocję Świeradowa-Zdroju wśród mieszkańców i odwiedzających.

 

III. TERMINARZ KONKURSOWY:

– zgłoszenia do 31 maja danego roku,

– przegląd posesji przez komisję – czerwiec, lipiec, sierpień danego roku,

– głosowanie i ocena do 30 września danego roku,

– rozstrzygnięcie konkursu i uroczystość wręczenia nagród – wrzesień danego roku,

– kategoria Olbrzymy w Ogrodzie – zgłaszamy przez cały okres trwania konkursu tj. do 30 września danego roku

 

IV. KATEGORIE

1. Kategorie:

a) Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród,

b) Najładniej udekorowany balkon,

c) Olbrzymy w ogrodzie – do tej kategorii zgłaszać można wyhodowane warzywa, owoce i rośliny ogrodowe, które osiągnęły nad wyraz duże rozmiary, wpisane one zostaną na listę rekordów w oczekiwaniu na „pobicie” ich rozmiaru.

d) Nagroda publiczności.

2. Każdego roku konkurs organizowany będzie pod hasłem przewodnim, które będzie ustalone na dwa lata do przodu i tak:

– w roku 2018 – Przyjaźni zwierzętom,

– w roku 2019 – Ogród wertykalny

 

V. KRYTERIA KONKURSU I TRYB DOKONYWANIA OCEN

1. Przedmiotem oceny konkursu jest ogólna estetyka obiektu oraz bieżąca konserwacja ze

szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) czystość, ład i porządek na terenie całej posesji: 0 – 20 pkt.,

b) ogród kwiatowy w tym różnorodność kwiatów: 0 – 20 pkt.,

c) różnorodność krzewów, zadrzewienie: 0 – 20 pkt.,

d) dodatkowe elementy architektury ogrodowej: 0 – 20 pkt.,

e) ogólne wrażenie estetyczne: 0 – 20 pkt.

f) elementy związane z hasłem przewodnim konkursu w danym roku 0-10 pkt.

2. Uzyskane oceny, poszczególnych członków Komisji Konkursowej, pozostają do wyłącznej wiadomości Komisji.

3. Oceniane mogą być również miejsca, które nie zostały zgłoszone do udziału w konkursie, a zdaniem komisji konkursowej, warte są zauważenia i nagrodzenia – jednak za zgodą właściciela.

 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie biorą udział posesje i balkony zlokalizowane na terenie miasta Świeradów-Zdrój, zgłoszone przez ich właścicieli lub inne osoby, jednak za zgodą właściciela.

2. Zgłoszenia obiektów do konkursu należy składać osobiście, telefonicznie lub e-mailowo:

Urząd Miasta Świeradów-Zdrój

Referat ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu II piętro, pokój nr 24 b

ul. 11 Listopada 35

59-850 Świeradów-Zdrój

tel 75 71 36 482 lub 483

it@swieradowzdroj.pl

3. Wzór zgłoszenia określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (dostępny w siedzibie

Referatu ds. Promocji Gminy, Turystyki, Kultury i Sportu lub na stronie internetowej http://swieradowzdroj.pl/).

 

VII. KOMISJE KONKURSOWE

1. W skład komisji konkursowej wchodzi od 3 do 5 osób.

2. Komisja dokonuje przeglądu zgłoszonych ogrodów lub balkonów po otrzymaniu zgłoszenia i wcześniejszym uzgodnieniu terminu z uczestnikiem konkursu.

3. Uczestnicy konkursu mogą również, podczas jego trwania, przesyłać własne zdjęcia zgłoszonych posesji na adres it@swieradowzdroj.pl) .

 

VIII. NAGRODY

1. Organizator przewiduje dla zwycięzców nagrody, które w formie talonów będzie można zrealizować w wyznaczonych sklepach. Każdy z uczestników otrzyma dyplom uczestnictwa.

2. W każdej z dwóch kategorii (Najładniej udekorowana posesja/kamienica/przydomowy ogród i Najładniej udekorowany balkon) przyznane zostaną trzy nagrody:

– za zajęcie I miejsca,

– za zajęcie II miejsca,

– za zajęcie III miejsca.

3. W kategorii Olbrzym w ogrodzie przyznana zostanie 1 nagroda.

4. Komisja zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień.

5. Przyznana zostanie również nagroda publiczności dla osoby, której posesja otrzyma największą ilość głosów. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą kart do głosowania oraz on-line poprzez stronę miasta i fb.

6. Organizator może przygotować wyjazd uczestników konkursu do miejsc związanych z botaniką, ogrodnictwem np. ogrody botaniczne, ogrody tematyczne itp.

7. Organizator może zorganizować Dni Otwarte Kwietnych Ogrodów, aby osoby spoza konkursu także mogły je podziwiać, jednak może się to odbyć tylko i wyłącznie za zgodą uczestnika konkursu.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Od postanowień Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie

2. Komisja Konkursowa nie uzasadnia decyzji o nie przyznaniu nagród bądź wyróżnień.

3. Prawo do interpretacji regulaminu konkursu, bądź rozstrzygania kwestii nie ujętych w regulaminie lub spornych przysługuje Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

4. Listę laureatów oraz nagrodzone obiekty zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój www.swieradowzdroj.pl, w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych, na co uczestnik wyraża zgodę.

5. Jednoznaczną akceptacją powyższego regulaminu jest zgłoszenie do konkursu.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora Konkursu lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wydania nagrody, promocji imprezy, podania do publicznej wiadomości danych zwycięzców i wszystkich uczestników biorących udział w konkursie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926). Uczestnikom przysługuje prawo wglądu i poprawiania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji niniejszego Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

Dane, po ich wykorzystaniu w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zostaną niezwłocznie usunięte.

Administratorem danych jest Organizator.

 

W załączeniu:

1. Wzór karty zgłoszenia uczestnictwa w konkursie.

do pobrania: karta zgłoszenia.doc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here