Poczta Polska wysyła żądania do gmin o udostępnienie danych osobowych osób znajdujących się w spisach wyborców – co dalej?

 

TREŚĆ:

Do Wójtów, Burmistrzów
i Prezydentów Miast
Nasz znak: PRZ.85.2020
Data: 23 kwietnia 2020

Na podstawie art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia,
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695),
w związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020r. (BPRM.4820.2.3.2020)
dotyczącą podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania
przeprowadzenia wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych w 2020 r., Poczta Polska S.A. zwraca się z wnioskiem o przekazanie danych
ze spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) sporządzanego i aktualizowanego przez
gminę, jako zadanie zlecone, na podstawie rejestru wyborców, w terminie nie dłuższym niż dwa
dni robocze licząc od dnia otrzymania wniosku.
Dane te są niezbędne do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.
Dane, o których mowa powyżej powinny zostać przekazane w formie dokumentu (pliku
tekstowego o rozszerzeniu txt lub csv, kodowanego w formacie UTF-8), opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym,
wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP – pełna nazwa skrzynki:
/Poczta_Polska/Skrytka “Wybory2020”
Powyższy dokument (plik) powinien zawierać następujące dane wszystkich wyborców
znajdujących się w części A spisu wyborców, o którym mowa w art. 26 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 5
stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.):
1. PESEL (11 znaków wyłącznie cyfry) – dana obowiązkowa,
2. Kod pocztowy (format: XX-XXX np. 65-001) – dana obowiązkowa,

Co się okazuje? 

W chwili obecnej Senat analizuje całą ustawę ma na to czas do 5 – maja, iż ustawa o wyborach korespondencyjnych nie jest jeszcze obowiązującym prawem. Izba wyższa już zgłosiła swoje zastrzeżenia do projektu PIS co za tym idzie? ustawa nie została jeszcze uchwalona i nie obowiązująca. Poczta Polska nie bierze na ten moment udziału w organizacji wyborów, a więc pierwsza ze wskazanych w art. 99 ustawy sytuacji nie ma miejsca.. Do sprawy po medialnych doniesieniach wypowiedziała się  Państwowa Komisja Wyborcza,  Przewodniczący Sylwester Marciniak wyjaśnia, że przepis art. 99 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 upoważnia operatora publicznego do żądania wydania danych ze spisu wyborców. Więc przepis ten upoważnia do wydania danych za spisu wszystkich wyborców poszczególnych gmin.

Jednak tylko podpis elektroniczny może być podstawą do wydania przez przez osobę upoważnioną do reprezentowania operatora wyznaczonego. Ponadto powinna być dołączona do wniosku kopia rozstrzygnięcia organu administracji rządowej o nałożeniu na operatora wyznaczonego obowiązku, z którym wiąże się konieczność pozyskania danych ze spisu wyborców.

Przeciwnikami  wydania danych Poczcie Polskiej jest zarówno burmistrz Gryfowa Śląskiego, Lubomierza, Wlenia, Mirska, Świeradowa-Zdroju

Jednak Burmistrza Nowogrodźca 28 kwietnia przekazał dane Poczcie Polskiej dane ze spisu wyborców, o które wnioskował Zarząd Poczty Polskiej S.A. w Warszawie..

redakcja

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here