Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego pan Tadeusz Samborski ma zaszczyt ogłosić VII Edycję Konkursu „zDolne NGO” dla najlepszej dolnośląskiej organizacji pozarządowej prowadzącej najaktywniej działania na rzecz społeczności lokalnych w 2017 r. (organizacje liderskie w danym środowisku).

Jak co roku, celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w różnych obszarach.   W tym roku będą to najaktywniejsze NGO-sy działające na rzecz społeczności lokalnych.

Dokumenty do pobrania z naszej strony internetowej:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/organizacje-pozarzadowe/aktualnosci/artykul/vii-edycja-konkursu-zdolne-ngo-dla-najlepszej-dolnoslaskiej-organizacji-pozarzadowej-prowad-2/

1. Celami szczegółowymi Konkursu są:

• promocja działań na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych prowadzonych przez dolnośląskie organizacje pozarządowe,

• zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,

• promocja dobrych praktyk wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,

• wzrost aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju dolnośląskich społeczności lokalnych.

2. Przebieg Konkursu

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO”,  zgłoszenia kandydatów do Tytułu “zDolne NGO” należy przesyłać na zamieszczonym poniżej formularzu zgłoszeniowym.

3. Organizatorem Konkursu jest Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji

W VII Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

kryterium punktacja
Zakres, kompleksowość, atrakcyjność i różnorodność prowadzonych działań, w tym wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Tworzenie nowych więzi w społecznościach lokalnych, integracji mieszkańców Dolnego Śląska, budowanie postaw społecznego zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, społeczne działanie w życiu regionalnym. 0-20
Nowatorstwo projektów m.in. aktywizujących społeczności lokalne. Oryginalność inicjatywy, pomysłowość, zastosowanie ciekawych rozwiązań. 0-20
Trwałość i cykliczność projektów np. organizowanie spotkań, konferencji, kongresów i innych  imprez, prowadzenie działalności badawczej, wydawniczej i szkoleniowej, prowadzenie własnych instytucji. 0-15
Współdziałanie z instytucjami np. sportowymi, kulturalnymi, naukowymi, oświatowymi, wyznaniowymi, administracją państwową, samorządami terytorialnymi, innymi organizacjami pozarządowymi, środowiskami biznesu oraz mediami. 0-10
Dostępność prowadzonych działań dla odbiorców z różnych grup wiekowych oraz społecznych. 0-10
Wspomaganie działalności innych organizacji pozarządowych oraz zwiększanie ich roli w kreowaniu życia społecznego. 0-10
Zaangażowanie społeczności lokalnej w prowadzone działania. Uzyskiwany poziom aktywizacji społecznej. 0-10
Umiejętność pozyskiwania środków finansowych i pozafinansowych przez organizację na realizację działań. 0-5
Umiejętność podejmowania współpracy z partnerami (społecznymi, publicznymi i biznesowymi). 0-5
Zdobyte nagrody, wyróżnienia, rekomendacje, itp. 0-10
razem 115

5. Harmonogram

VII Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

• 17.07.2018 r. – ogłoszenie VII Edycji Konkursu „zDolne NGO”

• 18.07–15.08.2018 r. – termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)

• II połowa sierpień 2018 r. – obrady Kapituły Konkursowej

• 10.09.2018 r. – uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Kontakt

Osobą wskazaną do kontaktu w sprawach związanych z VII Edycją Konkursu „zDolne NGO” jest:

Sławomir Wójcik

tel. nr  71/ 770 40 76

mail:   slawomir.wojcik@dolnyslask.pl

7. Wypełniony formularz należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

pok. 701a

z dopiskiem na kopercie:   Konkurs „zDolne NGO”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here