OGŁOSZENIE O NABORZE Pracowników fizycznych

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko:

Eksploatator urządzeń oczyszczalni ścieków w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

Podstawowy zakres pracy:

 

Nadzór na pracą Oczyszczalni Ścieków w Świeradowie-Zdroju przy ulicy Wiejskiej 9 i Wierzbowej 1.

Prowadzenie na bieżąco dzienników eksploatacji Oczyszczalni Ścieków.

Czuwanie nad właściwym stanem technicznym oraz sprawnością instalacji i urządzeń na Oczyszczalni Ścieków i przepompowni – dbanie o ich bezawaryjną pracę.

Obsługa urządzeń Oczyszczalni Ścieków i rejestracja informacji ustalonych w instrukcji obsługi.

Wykonywanie przeglądów, bieżącej konserwacji, niezbędnych remontów urządzeń oczyszczalni i przepompowni, zgodnie z instrukcją obsługi i dokumentacją techniczno-ruchową.

Dokonywanie na bieżąco drobnych napraw i usuwanie awarii obsługiwanych urządzeń
i sprzętu.

Udział w usuwaniu wszelkich awarii urządzeń oczyszczalni i przepompowni,utrzymanie na bieżąco estetyki terenu i powierzchni zielonych, obiektów i urządzeń oczyszczalni oraz przepompowni:
– utrzymanie w czystości wszystkich zbiorników oczyszczalni,
– trzymanie odpadów w zamkniętych, przeznaczonych do tego pojemnikach,
– w sezonie letnim – zamiatanie dróg dojazdowych, koszenie trawy, przycinanie krzewów,
podlewanie roślinności, opróżnianie koszy,
– w sezonie zimowym – opróżnianie koszy, usuwanie śniegu i lodu z ważnych do eksploatacji schodów, ścieżek, chodników i dróg dojazdowych na terenie oczyszczalni oraz posypywanie ich piaskiem, odśnieżanie przykryć studzienek, zasuw wodociągowych i ich odpływów,
– dezynfekcja skratek wapnem chlorowanym i mycie kontenerów zgodnie z harmonogramem.

Utrzymywanie ładu i porządku w pomieszczeniach budynkach wielofunkcyjnych Oczyszczalni Ścieków i wykonywanie prac porządkowych zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Nadzorowanie dostarczania ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi i odpowiednie odnotowywanie takiego przywozu w dzienniku pracy.

Pobór prób średniodobowy ścieków surowych i oczyszczonych do wykonania stosownych analiz przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.

Kontrolowanie sprawności działania urządzeń alarmowych i ostrzegawczych.

Potwierdzanie wywozu osadów, odpadów komunalnych, skratek i piasku wraz z odnotowaniem w dzienniku Oczyszczalni Ścieków.

Dozór mienia:
– regularne sprawdzanie ogrodzenia, bramy wjazdowej, oświetlenia i znaków ostrzegawczych terenu oczyszczalni,
– zabezpieczenie terenu oczyszczalni przed osobami nieupoważnionym.

Czyszczenie kanałów oraz studzienek kanalizacji sanitarnej i deszczowej i ich udrożnienie

Wykonywanie remontów bieżących kanałów, przykanalików i innych obiektów należących do gminy,.

Czas pracy w systemie dwu zmianowym na podstawie grafiku:

poniedziałek – piątek: I zmiana od 6.00 do 14.00; II zmiana od 14.00 do 22.00.

sobota – niedziela – pozostałe dni wolne (święta) obowiązuje system dyżurów, za który przysługuję pracownikowi dzień wolny.

 

Podania o przyjęcie do pracy z życiorysem oraz ksero-kopią posiadanych uprawnień należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju przy ul. 11 Listopada nr 35 osobiście lub pocztą w terminie do dnia 21 sierpnia 2017 roku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here