Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju

poszukuje kandydata do pracy w ramach umowy na zastępstwo na stanowisko urzędnicze: ds. ochrony środowiska

 

1. Wymagania stawiane kandydatom:

1.wykształcenie – minimum średnie, preferowane wyższe kierunki związane z: ochroną środowiska, ekologią, leśnictwem, ogrodnictwem, administracją, zarządzaniem;

2. b rak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

5. nieposzlakowana opinia;

6. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

7. znajomość zagadnień związanych z ekologią, ogrodnictwem, kształtowaniem terenów zieleni miejskiej, zarządzaniem i administracją;

8. umiejętności obsługi komputera – obsługa pakietów biurowych;

9. znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego oraz ustaw – kodeks postępowania administracyjnego ponadto znajomość przepisów prawa

miejscowego;

10. obsługa urządzeń biurowych;

11. dobra znajomość Gminy Świeradów-Zdrój;

12. gotowość do pracy w terenie;

13. dyspozycyjność;

14. prawo jazdy kat. B;

 

2. Główne zadania wykonywane na stanowisku:

1. Eksploatacja komunalnych placów zabaw, nadzór nad realizacją zawartych przez gminę w tym

zakresie umów.

2. Podejmowanie działań w zakresie ochrony kompleksów leśnych i uznawania lasów za ochronne.

3. Administrowanie ciekami wodnymi, będącymi w zarządzie gminy, prowadzenie spraw z zakresu prawa wodnego oraz współpraca z organami wydającymi pozwolenia wodno-prawne w sprawie powszechnego i szczególnego korzystania z wód.

4. Przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia poprzez przygotowywanie stosownych opinii.

5. Prowadzenie spraw dotyczących prawa łowieckiego należących do kompetencji organów gminy.

6. Podejmowanie działań w zakresie ochrony kopalin i gruntów rolnych wytworzonych z gleb

pochodzenia mineralnego, zapobieganie degradacji gruntów oraz ustalenie kierunków rekultywacji.

7. Podejmowanie działań w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, a w szczególności współpraca z organami i instytucjami w celu prowadzenia monitoringu stanu powietrza oraz

ustalania dopuszczalnej emisji i likwidacji zagrożeń i stanów dokuczliwych dla środowiska.

8. Podejmowanie działań w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami wprowadzanymi do

środowiska.

9. Współpraca z instytucjami w celu przeciwdziałania lub likwidacji zagrożeń ekologicznych i

fitosanitarnych.

10. Prowadzenie postępowań w sprawach zezwoleń na wycinkę drzew.

11. Zlecanie ekspertyz i opinii dendrologicznych.

12. Prowadzenie ewidencji azbestu znajdującego się na terenie gminy oraz podejmowanie działań

zmierzających do jego usunięcia.

13. Prowadzenie ewidencji spraw realizowanych przez gminę z zakresu ochrony środowiska.

14. Wdrożenie systemu ograniczenia emisji do środowiska.

15. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ochrony środowiska.

16. Prowadzenie postępowań w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.

17. Nadzór nad utrzymaniem parków uzdrowiskowych oraz komunalnymi terenami zieleni

urządzonej. Zakup zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów do obsadek rabat i terenów zieleni.

18. Prowadzenie ewidencji, montażu i remontu ławek parkowych.

19. Prowadzenie ewidencji oraz sprawowanie nadzoru nad ochroną pomników przyrody.

 

3. Wymagane dokumenty od kandydatów:

1. Własnoręcznie podpisany list motywacyjny.

2. Własnoręcznie podpisany Życiorys (CV).

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie:  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV oraz załączonych dokumentach w czynnościach procesu rekrutacyjnego.” .

8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (punkt 5 ogłoszenia o naborze na stanowisko).

 

4.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta w Świeradowie-Zdroju ul. 11-go Listopada 35.

Za pośrednictwem poczty na adres : Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

Termin składania ofert upływa z dniem 04 .01.2019 roku . Oferty należy składać wyłącznie w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem „Nabór na zastępstwo – stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój”.

 

Oferty, które wpłyną do tut. Urzędu po wyżej określonym terminie albo będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Urząd Miasta w Świeradowie-Zdroju informuje, iż złożenie oferty nie zobowiązuje pracodawcy do zatrudnienia na oferowanym stanowisku. Pracodawca zastrzega sobie prawo wyboru oferty.

 

5. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1):

 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Świeradów-Zdrój reprezentowany przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój, ul. 11 Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: ido@onet.pl .

3. Dane osobowe są przetwarzane w związku ze złożoną ofertą dotyczącą naboru na zastępstwo na stanowisko pracy. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

5. Dane osobowe osób:

a) niezatrudnionych będą przechowywane przez okres rekrutacji po tym okresie będą niszczone lub odbierane osobiście przez zainteresowanych,

b) osoby zatrudnionej, zostaną dołączone do jego akt osobowych i będę przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do:

a) ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także do przenoszenia danych osobowych;

7. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie powyższych danych jest wymogiem ustawowym, brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty.

9. Urząd Miasta Świeradów-Zdrój nie przewiduje wykorzystania danych w celach innych niż w związku z naborem lub zatrudnieniem.

10. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Do pobrania

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here